Privacy Policy

In deze Privacy policy is te lezen hoe Danscentrum Marcella van Altena omgaat met het verwerken van persoonsgegevens.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn Danscentrum Marcella van Altena en verzorgen een uitgebreid pakket aan danslessen. Van beginner tot een opstap naar de academie is mogelijk in ons aanbod reguliere lessen, vooropleiding & selectie.

ONZE GEGEVENS
Het correspondentie adres is Prins Bernhardstraat 1, 2131 XJ Hoofddorp.
Het domein Marcella van Altena (www.marcellavanaltena.nl) is een website van Danscentrum Marcella van Altena.
Inschrijvingsnummer KvK: 34038728
Telefoon: +31 (0)23 5613527
E-mailadres: info@marcellavanaltena.nl

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De huidige versie van onze privacy verklaring is: januari 2020

DOELBEPALING
Als gevolg van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens. Van kinderen maar ook van ouders. Wij hebben de privacy van u en uw kinderen hoog in het vaandel staan. In deze verklaring willen wij aangeven dat we ons conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wetgevingen omtrent privacy en gegevensbescherming en proberen naar eer en geweten deze zo goed mogelijk na te leven (compliance). Mocht u van mening zijn dat wij ergens niet in lijn met de wetgeving opereert laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Wij proberen er alles aan te doen om omissies te herstellen en staan altijd open voor verbetering. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten verwerken wij niet méér gegevens dan nodig voor het doel: namelijk het afhandelen van de aanvraag voor en het verzorgen van dansles.

RECHTMATIGHEID VAN VERWERKING
Voor de verwerking van gegevens beroepen wij ons voor de rechtmatigheid van de verwerking op de grondslagen “toestemming van wettelijke vertegenwoordigers” en op het “gerechtvaardigd belang in het kader van de uitvoering van onze diensten” waarbij gezondheidsgegevens slechts worden verwerkt indien de leerling een blijvende blessure kan overhouden door deel te nemen aan de lessen.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor de score van de dansles Danscentrum Marcella van Altena verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast zal Danscentrum Marcella van Altena uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Zolang er geen formele overeenkomst wordt gesloten zal Danscentrum Marcella van Altena uw gegevens niet verwerken in systemen maar bewaart deze alleen in de email. Zodra er een verzoek is tot het versturen van informatie zullen gegevens in offertes of andere informatie worden verwerkt. Zodra er een formele overeenkomst ontstaat om diensten te verlenen zullen persoonsgegevens worden verwerkt in het relatiebeheersysteem (dansscore) en het boekhoudsysteem met als doel communicatie, orderadministratie, verwerking van uren en werkzaamheden, facturering en financiële administratie. Hiervoor worden de benodigde gegevens gebruikt en de persoonsgegevens van de contactpersoon (naam, voornaam, email). De website van Danscentrum Marcella van Altena houdt alleen bezoekersstatistieken weer (hoeveel bezoekers, welke pagina, datum). Danscentrum Marcella van Altena gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of in enige vorm verwerkt of opgeslagen voor andere doeleinden dan statistieken. Het verwerken van deze gegevens gebeurt door middel van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die informatie verzamelen van activiteiten. De cookies die wij gebruiken zijn systeem cookies en analytische cookies, noodzakelijk om de kwaliteit en beveiliging van onze website te waarborgen. Voor dit type cookie is geen toestemming vereist. Mocht u toch van mening zijn dat dit niet strookt met de privacy wetgeving neemt u dan contact met ons op.

WAAR STAAN UW GEGEVENS?
Danscentrum Marcella van Altena maakt voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik van de cloudoplossing “Dansscore”. Met de betreffende dienstverlener van deze module is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dansscore wordt gebruikt voor de verwerking van dansscores, orderadministratie, verwerking van uren en werkzaamheden, contactadministratie, facturering en financiële administratie. Daarnaast maakt Danscentrum Marcella van Altena gebruik van een eigen back-up omgeving. Uw data wordt niet buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?
Danscentrum Marcella van Altena bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Zodra er een formele zakelijke relatie ontstaat houdt Danscentrum Marcella van Altena zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

INFORMATIEVERSTREKKING AAN ANDEREN
Danscentrum Marcella van Altena verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Het is echter belangrijk om te weten dat in het kader van een wettelijke verplichting Danscentrum Marcella van Altena gehouden kan zijn om informatie te verstrekken om te voldoen aan die wettelijke verplichting.

MEDIA EN FOTO’S
In ons danscentrum laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, wedstrijden en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Als wij als danscentrum foto’s of video’s van leerlingen willen gebruiken, dan is daar altijd toestemming van ouders voor nodig. Als de leerling 16 jaar of ouder is, moet de leerling daar zelf toestemming voor geven. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: De toestemming moet in vrijheid worden gegeven. Hiermee wordt bedoeld dat ouders en leerlingen altijd moeten kunnen weigeren, zonder dat daar sancties aan zijn verbonden. De inschrijving van een leerling zal bij ons dus niet afhankelijk zijn van de toestemming om beeldmateriaal wel of niet te gebruiken. We mogen niet aannemen dat de ouders het goed vinden dat we beeldmateriaal mogen gebruiken. Daarom vragen wij bij inschrijving via een formulier of en hoe wij beeldmateriaal mogen gebruiken. Wij moeten toestemming namelijk altijd kunnen aantonen. De toestemming is specifiek. Dit houdt in dat het duidelijk is voor de leerling en zijn ouders waar toestemming voor wordt gegeven. Bij het vragen van toestemming is duidelijk hoe het beeldmateriaal wordt gebruikt: bijvoorbeeld op de website, nieuwsbrief of sociale media), en wat het doel is. Toestemming die eenmaal is gegeven, mag op ieder moment worden ingetrokken. En natuurlijk gebruiken wij gemaakt beeldmateriaal niet als er (nog) geen toestemming is. Goed om te weten: we plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen en je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming of een weigering omzetten in toestemming. Uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens lessen, afdansen en/of wedstrijden. De dansschool heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te minimaliseren, te verwijderen of een kopie van uw gegevens op te vragen. (dataportabiliteit). Het verzoek kan gestuurd worden naar info@marcellavanaltena.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Danscentrum Marcella van Altena neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Marcella van Altena maakt gebruik van beveiligde https (SSL certificaat) verbindingen om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Danscentrum Marcella van Altena verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@marcellavanaltena.nl.

KLACHT
Als je van mening bent dat jij en Danscentrum Marcella van Altena er niet samen uitkomen en het antwoord van Danscentrum Marcella van Altena op je opmerking of klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over Danscentrum Marcella van Altena in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.